Moduł doradczy dostosowany do drugiego okresu ewaluacyjnego 2022-2025Instrukcja
Wprowadzenie

Zadaniem modułu doradczego systemu Expertus jest wspomaganie rozwiązania zagadnienia, które może być sformułowane w sposób uproszczony następująco: dana jest liczba N (wg par. 7 ust. 1 rozporządzenia z lutego 2019 ze zmianami z 31 lipca 2020) oraz zbiór p-elementowy X, złożony z elementów (udziałów tzw. slotów) x1, x2, ... ,xp, gdzie xi to udziały autorów w publikacjach, mające określoną wagę ("rozmiar","koszt") oznaczaną dalej wi oraz wartość ("zysk") oznaczaną vi, dla 1 ≤ i ≤ p.
Należy znaleźć podzbiór S⊆X, dla którego spełnione są warunki:
 1. xi∊S wi ≤ 3N
 2. xi∊S vi jest maksymalna dla wszystkich podzbiorów spełniających warunek (1).

Nawet w powyższym, uproszczonym sformułowaniu problem należy do kategorii NP-trudnych, a zgodnie z rozporządzeniem konieczne jest uwzględnienie dodatkowo:
 1. warunków wynikających z paragrafów: 14, 17, 18, 24 i 36,
 2. w związku z paragrafami: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 34, 35 (dwa ostatnie paragrafy nie dotyczą zakresu 2022-2025)

Oprócz tego można jeszcze rozpatrywać:
 1. korzystny podział dorobku autorów deklarujących dwie dyscypliny,
 2. kolejność dostępu dyscyplin do wspólnych zasobów tj. udziałów autorów reprezentujących dwie dyscypliny
 3. podział dorobku wszystkich autorów na pozycje wykazywane i niewykazywane w oświadczeniach (poniżej strategia I - wszystkie oraz strategia II - wybrane).

Moduł doradczy systemu Expertus w celu uzyskania aproksymacji wyniku optymalnego bierze pod uwagę - w zależności od wersji - następujące zestawy podanych wyżej warunków:
 • wersja podstawowa: (1),(2),(3),(4),(5)
 • wersja zaawansowana: (1),(2),(3),(4),(5),(6),(7) tj. wszystkie powyższe warunki

Uwaga: także w wersji podstawowej możliwe jest niewykazywanie w oświadczeniach części dorobku poprzez zarejestrowanie w bazie danych oznaczenia "nie oświadcza" w polu dot. tzw. oświadczenia nr 3, jednakże wersja zaawansowana pozwala na optymalizację także tego elementu rozpatrywanego problemu (wersja modułu oznaczona jest wtedy napisem "wersja zaawansowana").

Strategie

Moduł doradczy pozwala na zastosowanie jednej z dwóch strategii działania:
 • pierwsza strategia zakłada, że autor zatrudniony w jednym miejscu na całym etacie w jednej dyscyplinie, musi wykazać na oświadczeniu wszystkie publikacje tj. swoje udziały we wszystkich publikacjach (strategia bezpieczniejsza)
 • druga strategia zakłada, że autor może nie ujawniać swego udziału w dowolnych publikacjach (nie wykazując niektórych publikacji w żadnej dyscyplinie i na rzecz żadnej instytucji, w szczególności - może tak zrobić nawet autor zatrudniony w jednej instytucji na całym etacie w jednej dyscyplinie).

Algorytmy

W każdej strategii postępowania można zastosować jeden z trzech algorytmów:
 • maksymalizacja wartości udziałów
 • maksymalizacja efektywności udziałów
 • maksymalizacja efektywności udziałów z preferencją publikacji, w których dyscyplina reprezentowana jest tylko przez jednego autora z danej instytucji.

Warianty

Z kolei każdy algorytm w dyscyplinie, którą analizujemy może działać w czterech wariantach (rozłącznych schematach), przyjmując jako punkt wyjściowy jedno z poniższych założeń:
 • wariant A - można dysponować dowolnie udziałami autorów dwudyscyplinowych i można wykorzystać je wszystkie na rzecz rozpatrywanej dyscypliny (w limicie określonym w par. 17 rozporządzenia)
 • wariant B - nie bierze się pod uwagę udziałów autorów dwudyscyplinowych (czyli rozlicza analizowaną dyscyplinę korzystając wyłącznie z dorobku autorów jednodyscyplinowych)
 • wariant C - wykorzystuje się udziały w publikacjach tak, jak określa to tzw. "oświadczenie nr 3) wynikające z danych zarejestrowanych w systemie Expertus (patrz zastrzeżenie poniżej)
 • wariant D - wykorzystuje się udziały zgodnie z określoną kolejnością dyscyplin, priorytetem pozwalającym na wspomaganie dyscyplin słabszych kosztem tych, które mają duży zasób wartościowych udziałów (patrz wyjaśnienie poniżej); dostępny w obu strategiach w zaawansowanej wersji modułu

  Zatem:
 • wariant A przedstawia z reguły wyniki maksymalne (priorytet danej dyscypliny względem wszystkich innych), jednakże w szczególnych przypadkach nie musi dać lepszego wyniku niż inne warianty
 • wariant B daje z reguły wyniki minimalne (wszystkie inne dyscypliny mają pierwszeństwo przed rozpatrywaną), tu także jak w szczególnych przypadkach, może dać lepszy wynik niż inne warianty
 • wariant C prezentuje wyniki wg oświadczeń (dane wejściowe to wykaz publikacji przypisany już do konkretnej dyscypliny na podstawie decyzji na poziomie jednostek naukowych)
 • wariant D udostępnia wyniki rozliczające dyscypliny wg zadanej kolejności (wg kolejności określonej przez administratora systemu, a jeśli nie zostało to określone - w kolejności występowania dyscyplin na wykazach MEiN)
  Uwaga: wariant C "wg oświadczeń" w zależności od decyzji administratora systemu:
  • pomija udział autora w danej publikacji, o ile nie zarejestrowano oświadczenia
  • przypisuje autorowi pierwszą z dostępnych dyscyplin, jeśli nie zarejestrowano oświadczenia (jest to najczęściej stosowana opcja)

  Uwaga: wariant D "wg podanego priorytetu dyscyplin": kolejność rozliczania dyscyplin zależy od decyzji kierowników dyscyplin.

  Obsługa modułu
  1. wybrać okres ewaluacyjny:
   • 2022-2025
   • 2017-2021
  2. wybrać jedną z opcji:
   • suma slotów
   • wykaz slotów
   • moduł doradczy
  3. wybrać dyscyplinę
  4. wybrać algorytm
  5. wybrać wariant

  Uwaga:
  • w wersji zaawansowanej modułu dostępne są dwie strategie, w któych ramach wskazuje się jeden z algorytmów, natomiast w wersji podstawowej dostępna jest wyłącznie strategia nr I i wskazuje się algorytmy bezpośrednio
  • wariant D dostępny jest w wersji zaawansowanej

  Wynki wyświetlą się w postaci tabeli; możliwy eksport wyników do arkuszy kalkulacyjnych Calc i Excel (opis poniżej).

  Opis opcji
  1. wykaz slotów - udział jednostkowy (tzw. slot) i jego wartość w każdej pracy
   Uwaga: przed złożeniem przez wszystkich autorów publikacji ostatecznych deklaracji wskazujących dyscyplinę, w której ma być rozliczony udział, należy zdawać sobie sprawę, że udziały osób publikujących z autorami reprezentującymi dwie dyscypliny nie są jednoznacznie określone tzn. zmieniają się w zależności od tego, jaką dyscyplinę w danej publikacji zadeklaruje autor dwudyscyplinowy. Zmieniają się zatem wymiary udziałów i ich wartości punktowe.
   Wynika to wprost z rozporządzenia (par. 13 i 16).
   W związku z tym dla dowolnego autora publikującego z autorami dwudyscyplinowymi:
   • udziały i związane z nimi punkty będą najniższe w wariancie A, ponieważ wariant A zalicza wszystkich autorów dwudyscyplinowych do dyscypliny rozpatrywanej i biorą oni udział w podziale punktów publikacji
   • udziały i związane z nimi punkty będą najwyższe w wariancie B, ponieważ wariant B zalicza wszystkich autorów dwudyscyplinowych do innej dyscypliny niż rozpatrywana i punktacja publikacji jest dzielona tylko na autorów reprezentujących wyłącznie dyscyplinę właśnie analizowaną
   • udziały i związane z nimi punkty w wariancie C (wg zarejestrowanych oświadczeń) z reguły będą zawierać się pomiędzy wartościami z wariantów A i B, ale w szczególnych przypadkach może być inaczej
   • udziały i związane z nimi punkty w wariancie D będą najczęściej bliższe wariantowi A dla dyscyplin przetwarzanych jako pierwsze, a bliższe wariantowi B dla dyscyplin przetwarzanych jako kolejne (tu także jednak trzeba brać pod uwagę przypadki szczególne)

   Ponadto dla strategii II (z możliwością symulacji pomijania na oświadczeniu udziału w publikacjach) niektóre udziały mogą być wskazywane jako zerowe (wyłączone przez algorytm, z oczywistymi konsekwencjami dla współautorów).
   Uwaga: w przypadku zastosowania strategii II tj. tylko wybrane prace na oświadczeniu (także dla autorów zatrudnionych w jednej instytucji na całym etacie w jednej dyscyplinie) wykaz slotów w wariacie D może być traktowany jako wskazówka wyboru udziałów, które należy zgłosić pod warunkiem, że publikacje zostały sklasyfikowane w bazie rejestracyjnej zgodnie z wymogami rozporządzenia.

  2. Suma slotów:
   Mają zastosowanie wszystkie uwagi podanej powyżej punkcie "wykaz slotów".
   Opcja podaje sumę wszystkich slotów i ich wartość, ponadto określa tzw. sumę slotów użytecznych i ich wartość. Suma slotów użytecznych jest wewnętrznym kryterium systemu Expertus i pozwala na łatwe zorientowanie się, czy w pracach autora nie ma nadmiaru monografii punktowanych niżej niż 200 punktów.
   "Sloty użyteczne" - przy założeniu pełnego etatu - przykładowo dla jednego art. i pięciu rozdziałów z monografii wydawców mniej niż 200-punktowych, np. 80-punktowych (wykaz MNiSW) lub 20-punktowych (spoza wykazu) uwzględniamy limit dwóch takich publikacji, zatem slot użyteczny wynosi 1+2 czyli 3, a nie 1+5 czyli 6.
   Wartość slotów użytecznych należy rozpatrywać tylko w algorytmach strategii I (wszystkie prace na oświadczeniu): rożnica wartości slotów i slotów użytecznych świadczy o nadmiarze monografii o wartości mniejszej niż 200 punktów (lub ich redakcji albo pochodzących z nich rozdziałów).

  3. moduł doradczy
   Liczba N jest ustalana na podstawie danych zarejestrowanych w systemie Expertus; algorytmy wyboru udziałów biorą pod uwagę wymiar etatu i udział dyscyplin w etacie. Algorytmy stosują różne metody wyboru udziałów (maksymalizacja wartości udziałów, maksymalizacja efektywności udziałów oraz maksymalizacja efektywności udziałów z preferencją udziałów jednoautorskich) - należy porównać wyniki.
   W dyscyplinach, w których wszyscy autorzy reprezentują wyłącznie jedną dyscyplinę wszystkie warianty (A,B,C,D) będą równe.
   W dyscyplinach, w których wszyscy autorzy reprezentują dwie dyscypliny wariant B będzie pusty (ponieważ wariant B nie bierze pod uwagę dorobku autorów dwudyscyplinowych).
   Punktacja dyscyplin, w których część autorów (podzbiór właściwy) reprezentuje dwie dyscypliny:
   • wartości uzyskiwane w wariancie A są z reguły większe niż wartości uzyskiwane w wariancie B (występują jednak przypadki szczególne)
   • wartości uzyskiwane w wariancie C są najczęściej mniejsze niż wartości uzyskiwane w wariancie A i większe niż w B (przypadki szczególne jak wyżej)
   • wartości uzyskiwane w wariancie D są z reguły bliższe wariantowi A dla dyscyplin przetwarzanych jako pierwsze, a bliższe wariantowi B dla dyscyplin przetwarzanych jako kolejne (także można spotkać się z sytuacjami nietypowymi)

W tabeli wynikowej kolumny sloty (suma) i punkty (suma) to wartości liczone narastająco.
Oznaczenie 'Z' to par. 11 ust. 1 punkt 3, 'D' to par. 11 ust. 1 punkt 2.
Dla informatyki i informatyki technicznej stosujemy zwolnienie z warunku podanego w par. 36 (patrz niżej uwaga dot. kodów 09 i 10).
Wiersze niebieskie - zaliczone, wiersze żółte odrzucone, powód odrzucenia podany w kolumnie kod (inny niż 00 to odrzucony; na podświetleniu podajemy paragraf rozporządzenia z 31 lipca 2020)
Kody w module doradczym (patrz rozporządzenie z 31 lipca 2020; poniżej opis skrócony)
 • 00:udział zaliczony,
 • 01:par. 17 ust. 5 (pominięty, bo przekroczone zostałoby 3N prac)
 • 02:par. 17 ust. 1 pkt.1, pkt.2 (pominięty, bo przekroczony zostałyby limit slotów dla autora)
 • 03:par. 17 ust. 1 pkt.1, pkt.2 (rozdział - udział pominięty, bo autor N lub Z przekroczyłby limit monografii, rozdziałów, redakcji - gdy cała monografia wg wykazu poniżej 200)
 • 04:par. 17 ust. 1 pkt.1, pkt.2 (autorstwo monografii - udział pominięty, bo autor N lub Z przekroczyłby limit monografii, rozdziałów, redakcji - gdy cała monografia wg wykazu poniżej 200)
 • 05:par. 17 ust. 1 pkt.1, pkt.2 (redakcja monografii - udział pominięty, bo autor N lub Z przekroczyłby limit monografii, rozdziałów, redakcji - gdy cała monografia wg wykazu poniżej 200)
 • 06:par. 17 ust. 6 (pominięty, bo przekroczone zostałoby 20 procent na udziały autorów Z lub D)
 • 07:par. 17 ust. 7 (autorstwo monografii - udział pominięty, bo przekroczone zostałoby 5 procent (ścisłe) lub 20 procent (hum-społ.) na monografie o wartości poniżej 200)
 • 08:par. 17 ust. 7 (redakcja monografii - udział pominięty, bo przekroczone zostałoby 5 procent (ścisłe) lub 20 procent (hum-społ.) na monografie o wartości poniżej 200)
 • 09:par. 36 pkt. 1 (artykuł - pominięty, bo przekroczony zostałby limit 220 procent N dla art. 2019-2021 i mono 2017-2021)
 • 10:par. 36 pkt. 2 (monogr., rozdział lub redakcja - udział pominięty, bo przekroczony zostałby limit 220 procent N dla art. 2019-2021 i mono 2017-2021)
 • 21:par. 14 (rozdział - udział pominięty, bo przekroczona zostałaby wartość całej monografii)
 • 22:pominąć na oświadczeniu (wystąpi tylko w strategii II)
 • 23:rozliczone w innej dyscyplinie (wystąpi tylko w wariancie D obu strategii )
Uwaga:
kody 09 i 10 nie wystąpią w informatyce i informatyce technicznej (nie dotyczy).
Uwaga: po kliknięciu na identyfikator publikacji (idt) opis bibliograficzny wraz z punktacją wg dyscyplin (u dołu opisu) wyświetli się w nowym oknie.
Udziały slotowe podawane są zawsze dla wariantu A strategii I.
Eksport wyników do programów Calc/Excel
Należy wskazać:
 1. nazwę pliku
 2. zakres danych (skrócone lub pełne)
 3. standard znaków (dostępne utf8 i windows1250)
 4. separator kolumn
 5. sepatator dziesiętny